INNHOLDSFORTEGNELSE
Kapitel 5 - 9 er bare tilgjenngelig for Skogskarer

FORORD

1 NATUR – RESSURSER - NÆRINGSAKTIVITET
1.1 Natur
1.2 Skogbruk og sagbruk
1.3 Møllebruk
1.4 Bergverksdrift
1.5 Bosetning
1.6 Annen næringsvirksomhet
1.7 Ferdselsveier
1.8 Vannveien videre

2 HJEMMELSHAVERE
2.1 Før reformasjonen
2.2 Dansketiden
2.3 Private eiere i en brytningstid
2.4 Thomas Angell
2.5 En ny tid

3 TRONDHJEMS ELEKTRICITETSVERK ETABLERER SEG
3.1 Lokalisering / bakgrunn
3.2 Konsesjonsbehandling
3.3 Kartforretning
3.4 Overdragelsen
3.5 Bygging av hytta

4 DAMBYGGING
4.1 Mølledammen
4.2 Gammeldammen
4.3 Tømmerkistedammen
4.4 Platedammen
4.5 Veibygging
4.6 Nytt manøvreringsreglement
4.7 Betydningen av Dragstsjøhytta

Kapitel 5 - 9 er bare tilgjenngelig for Skogskarer

5 SKOGSKARENES KLUBB TRØNDELAG KOMMER PÅ BANEN
5.1 SKK-historien fra 1962
5.2 Trønderne starter Skogskarsklubb
5.3 Ideen om å kjøpe hytta vinner tilslutning

6 VI OVERTAR HYTTA
6.1 SKK's forberedelser
6.2 TEV’s behandling
6.3 Overdragelsen
6.4 Finansieringen

7 REHABILITERING OG NYE UTHUS
7.1 Hytta rehabiliters
7.2 Naust og båt
7.3 Nytt uthus

8 EIENDOMMEN UTVIKLES
8.1 Kavelbrua bygges
8.2 Benker på ”odden”
8.3 Solcelleanlegget
8.4 ”småting – småting”
8.5 Utbedring av stien

9 BRUKEN AV DRAGSTSJØHYTTA
9.1 Klubbens bruk av hytta
9.2 Medlemmenes bruk av hytta
9.3 Utleie av hytta
9.4 Hytta – en investering for framtiden?
9.5 Glimt fra hytteboka

10 REFERANSER OG KILDER